Medzinárodné projekty

ALICE KE - Experiment ALICE na LHC v CERN: štúdium vlastností silne interagujúcej hmoty pri extrémnych hustotách energie ALICE experiment at the CERN LHC: a study of strong interacting matter properties at high energy densities
Program:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba trvania:
CERN/MŠ
RNDr. Ivan Králik CSc.
1.1.2013 - 31.12.2015

ATLAS KE - Experiment ATLAS na LHC v CERN: hlboko-nepružné javy a nová fyzika pri TeV energiách ATLAS experiment on LHC in CERN: deep-inelastic events and new physics at TeV energies
Program:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba trvania:
CERN/MŠ
Doc. RNDr. Dušan Bruncko CSc.
1.1.2011 - 31.12.2015

Domáce grantové projekty

Vývoj a implementácia postupov pre rekonštrukciu a analýzu dát z protón-protónových zrážok na urýchľovači LHC Development and implementation of procedures for reconstruction and analysis of data from proton-proton interactions on LHC accelerator
Program:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba trvania:
VEGA
RNDr. Pavol Stríženec CSc.
1.1.2012 - 31.12.2015

Vývoj nových metód zberu a spracovania dát v distribuovanom experimentálnom prostredí v reálnom čase
Development of novel real time methods of acquisition and data analysis in distributed experimental environment
Program:
Zodpovedný riešiteľ:
Doba trvania:
VEGA RNDr. Ivan Králik CSc.
1.1.2013 - 31.12.2015