Výskumná činnosť oddelenia

Oddelenie subjadrovej fyziky v súčasnosti participuje na dvoch veľkých experimentoch bežiacich na urýchľovači častíc LHC v CERN-e:

Experiment ALICE

Primárnym cieľom experimentu ALICE je štúdium jadrovej hmoty v extrémnych podmienkach (vysoká teplota, vysoký tlak, vysoká hustota energie), pri ktorých dochádza k fázovému prechodu jadrovej hmoty do stavu kvarkovo-gluónovej plazmy. To dovoľuje nazrieť hlboko do procesov vyvolaných silnou interakciou a uvidieť hmotu v tom stave, v akom sa nachádzala v prvých mikrosekundách po Veľkom tresku.
Experiment ATLAS

ATLAS je najväčším experimentom na svete. Jeho základným cieľom je preskúmanie platnosti Štandardného modelu elementárnych častíc a zároveň hľadanie prejavov novej fyziky. Konkrétne sa sústreďuje na fyziku Higgsovho bozónu, fyziku top kvarku, procesy s jetmi, fyziku b kvarku, hľadanie supersymetrických častíc a hľadanie javov indukujúcich prípadné rozšírenie Štandardného modelu.