Košická skupina a experiment ATLAS

Košická skupina svoju účasť v experimente ATLAS naštartovala participáciou v experimente H1 (DESY), kde sa zamerala na kalorimetrický systém detektora H1, na tzv. elektrónový spúšťač (tríger) a na fyzikálnu analýzu dát. Začiatkom roka 1990 sa skupina stala členom projektu R&D 33, cieľom ktorého bol návrh a vývoj nového typu kalorimetra, schopného pracovať v podmienkach LHC. Tieto aktivity košickej skupiny prerástli do ďalšej úzkej spolupráce s prof. Oberlackom. Konkrétne išlo o návrh, vývoj, testovanie a následnú prevádzku hadrónového end-cap kalorimetra, ktorý je súčasťou detektora ATLAS.


Pracovníci košickej skupiny ATLAS

Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice
Jaroslav Bán
Dušan Bruncko
Eduard Kladiva
Pavol Stríženec
Jozef Urbán

Príspevok do experimentu ATLAS

Hlavnou úlohou košickej skupiny bolo zabezpečenie on-line kalibrácie hadrónového end-cap kalorimentra (HEC) detektora ATLAS:


Výstavba detektora

 • Návrh, vývoj, realizácia, testy a následne údržba on-line elektronickej kalibrácie HEC detektora [viac]
  (J. Bán, P. Stríženec, E. Kladiva, D. Bruncko)
 • Výroba signálnych a vysokonapäťových elektród pre HEC
  (E. Kladiva)
 • Návrh, testovanie a zavedenie metodiky on-line kalibračnej procedúry do praxe
  (P. Stríženec)
 • Realizácia tzv. "filter box" elektroniky, ktorá slúži ako rozhranie medzi chladnou a teplou elektronikou (medzi prostredím v podmienkach kvapalného argónu a izbovej teploty)
  (E. Kladiva)
 • Výroba magnetickej ochrany LAr kalorimetra
  (E. Kladiva)
 • Vývoj, testy a následná realizácia vyčítacích dosiek v úzkej spolupráci s Laboratóriami Nevis, Kolumbijská univerzita, USA
  (J. Bán)
 • Lokálna hadrónová kalibrácia kalorimetrov, hlavne kalorimetra HEC [viac]
  (P. Stríženec, P. Šťavina, M. Pécsy)
 • Testovanie zväzku pre HEC pomocou Monte-Carlo simulácií [viac]

Fyzikálna analýza

 • Štúdium vlastností top kvarkov v dileptónovom kanáli v zrážkach p-p pri energiách LHC
  (J. Antoš, P. Stríženec, D. Bruncko, J. Urbán)
  • Analýza nábojovej asymetrie
  • Produkčný mechanizmus v tomto kanali
 • Dohľad nad prvotným spracovaním dát z detektora ATLAS v celosvetovej gridovej sieti WLCG (World LHC Computer Grid) (P. Stríženec, I. Kuľková, M. Straka)

V roku 2014 bola udelená Cena SAV v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce kolektívu pracovníkov Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Oddelenia subjadrovej fyziky v zložení: Ing. Jaroslav Bán, CSc., doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc., RNDr. Eduard Kladiva, CSc., RNDr. Michal Seman, CSc., RNDr. Pavol Stríženec, CSc. za výsledky pri objave a meraní vlastností častice konzistentnej s Higgsovým bozónom v spolupráci s CERN.