Zameranie

Oddelenie subjadrovej fyziky sa v oblasti výskumu dlhodobo sústreďuje na nasledovné výskumné témy:

  • Fyzika ťažkých iónov pri vysokých energiách
  • Fyzika protón-protónových zrážok pri vysokých energiách

V súčasnosti zamestnanci oddelenia participujú na dvoch experimentoch na urýchľovacom komplexe LHC v CERN-e. Jedná sa o experimenty ALICE a ATLAS.

Experiment ALICE je zameraný na štúdium zrážok protónov s jadrami alebo jadier s jadrami. Oddelenie sa sústreďuje hlavne na:

  • vývoj elektroniky a softvéru pre Centrálny rozhodovací systém (TPC, Central Trigger Processor),
  • návrh a vývoj elektroniky pre Silikónový pixelový detektor (SPD, Silicon Pixel Detector),
  • štúdium produkcie podivných baryónov a antibaryónov,
  • štúdium nových foriem a fázových prechodov jadrovej hmoty pri extrémnych hustotách.

ALICE SetUp ALICE magnet ALICE trigger ALICE SPD


Experiment ATLAS je zameraný na štúdium protón-protónových zrážok. V rámci experimentu sa oddelenie zúčastňuje na:

  • návrhu a vývoji hadrónového Endcap kalorimetra (LAr HEC),
  • vývoji elektroniky pre LAr HV Backend systém,
  • štúdium pp zrážok pri LHC energii,
  • štúdium produkcie top kvarku.

ATLAS Higgs event ATLAS HEC ATLAS Filter box ATLAS EndCap