O nás

Od svojho vzniku sa naše oddelenie orientuje na oblasť fyziky vysokých energií. Svoje vedecké aktivity zameriava na štúdium vlastností objektov na úrovni subatomárnych častíc pri najvyšších možných energiách. V súčasnosti Oddelenie subjadrovej fyziky má hlavnú spoluprácu nadviazanú s CERN (Európske laboratórium pre jadrový výskum), kde sa nachádza momentálne najväčšie a najmodernejšie zariadenie na celom svete: Veľký hadrónový urýchľovač protibežných zväzkov LHC.

LHC tunnel LHC experiments ALICE inner detector ATLAS magnets


Účasť na projektoch LHC, konkrétne na experimente ALICE a experimente ATLAS, predstavuje najvýznamnejšiu etapu vo vedecko-výskumných aktivitách oddelenia.

Pracovníci Oddelenia subjadrovej fyziky boli za svoje výsledky niekoľkokrát ocenení:

V roku 2014 bola udelená Cena SAV v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce kolektívu pracovníkov Ústavu experimentálnej fyziky SAV, Oddelenia subjadrovej fyziky v zložení: Ing. Jaroslav Bán, CSc., doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc., RNDr. Eduard Kladiva, CSc., RNDr. Michal Seman, CSc., RNDr. Pavol Stríženec, CSc. za výsledky pri objave a meraní vlastností častice konzistentnej s Higgsovým bozónom v spolupráci s CERN.

V roku 2002 bola udelená Cena SAV v oblasti medzinárodnej spolupráce s Európskym laboratóriom častíc CERN v Ženeve kolektívu pracovníkov ÚEF SAV, PF UPJŠ v Košiciach a FMFI UK v Bratislave v zložení: L. Šándor, A. Jusko, I. Králik, K. Šafařík, J. Urbán a R. Lietava za náročné experimenty (WA97 a NA57) realizované na urýchľovači CERN, počas ktorých sa pri výskume interakcií ťažkých iónov pri najvyšších možných energiách po prvýkrát v laboratórnych podmienkach pozorovala kvarkovo-gluónová plazma.